OBSERWUJ NAS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dotyczącą użytkowników serwisu


PREAMBUŁA

Niniejsza polityka prywatności nie jest dokumentem obligatoryjnym, obowiązujące przepisy prawne nie wymagają jej sporządzenia ani udostępnienia, niemniej jednak w ocenie Administratora wdrożenie polityki prywatności jest przejawem dobrych praktyk rynkowych w e-biznesie, które to dobre praktyki podobnie jak zasady uczciwości i rzetelności kupieckiej są wiodące w jego działaniach.
Polityka prywatności dotyczy użytkowników korzystających z serwisu i określa zakres i sposób przetwarzania ich danych osobowych, nadto informuje o obowiązujących procedurach  środkach ochrony.
Polityka prywatności dotyczy wyłącznie użytkowników serwisu, nie ma zastosowania do przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych jak i osób fizycznych, które za pośrednictwem serwisu chcą przekazywać informację o swojej działalności ewentualnym Klientom.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi samoistnej podstaw do jakichkolwiek roszczeń Użytkowników.

§ 1 Definicje:

Serwis – serwis znajdujący się pod adresem www.faunari.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu dokonując Rejestracji swojej osoby w serwisie oraz inne osoby korzystające lub mogące korzystać z serwisu. Za użytkownika nie są uznawani przedsiębiorcy, w tym spółki osobowe i kapitałowe jak oraz osoby fizyczne, które za pośrednictwem serwisu chcą przekazywać informację o swojej działalności ewentualnym Klientom
Administrator danych osobowych – Mariusz Kucharczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 995-007-33-20, pod adresem ul. Jana Szanieckiego 48a/5, 51-692 Wrocław.
Polityka prywatności – niniejszy dokument informujący użytkowników serwisu o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Obowiązujące przepisy – wszelkie akty prawne mające charakter powszechnie obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Zbierane i przetwarzane dane

1.    Serwis zbiera dane pozwalające na identyfikację konkretnej osoby, tylko w zakresie użytkowników którzy zalogowali się do serwisu.
2.    Podczas odwiedzin na stronie serwisu zostaje zapisany adres IP, adres strony z której użytkownik trafił na stronę serwisu, historia przeglądania serwisu oraz data i czas jej trwania. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy, w związku z administrowaniem serwisem.
3.    Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie, aczkolwiek ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.
4.    Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa. Użytkownik nie może jednak korzystać z jego funkcji bez rejestracji. Z tytułu rejestracji w serwisie i korzystania z jego funkcji Użytkownik nie będzie uiszczał jakichkolwiek opłat.
5.    Administrator zbiera oraz przetwarza wyłącznie dane osobowe podane na etapie rejestracji, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na powyższe zgodę. Administrator danych zbiera i przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
6.    Powyżej opisane dane są zbierane oraz będą przetwarzane w celu realizacji usługi za pomocą serwisu, kontaktu z użytkownikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji użytkowników i dochodzenia roszczeń. Mogą być one przetwarzane w celach marketingowych w tym do przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej za pośrednictwem serwisu, a więc w szczególności kontaktu z Użytkownikiem celem przekazania oferty i prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia umowy.
7.    Podając swój adres email oraz numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie w jakim wyraził na to zgodę.
8.    Administrator danych jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (w tym żądanie uprawnionych organów ściągania), rozpatrywania roszczeń, ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób, oraz w celu wykonania świadczenia na rzecz użytkownika.

§ 3  Pliki cookies

1.    Serwis wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne poprzez wyrażoną przez Użytkownika zgodę na instalację przez witrynę plików cookies. Decyzja Użytkownika w tym zakresie jest w pełni dobrowolna.
2.    Pliki cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Za pośrednictwem plików cookies nie dochodzi do zapisania danych osobowych użytkowników.
3.    Jeśli użytkownik nie życzy sobie korzystać z plików cookies, może wyłączyć obsługę tej funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację w tym zakresie Użytkownik może znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki. W przypadku wyłączenia tej funkcji Użytkownik będzie mógł nadal korzystać z serwisu, pojawić się mogą jednak ograniczenia w tym zakresie.

§ 4 Przechowywanie oraz dostęp do danych

1.    Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zapewnienie  właściwej obsługi samego serwisu jak i realizowanych za jego pośrednictwem transakcji. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne, przechowywane są na zabezpieczonym serwerze. Administrator danych osobowych stosuje środki ochrony danych określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników osobom trzecim, po za  sytuacjami, gdy dane będą udostępnianie celem realizacji usługi za pomocą serwisu.
2.    Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu ich treści, poprawiania, aktualizacji, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.