OBSERWUJ NAS

REGULAMIN SERWISU

– tekst jednolity z dnia 09.09.2019 r. –

www.faunari.com

§ 1 WSTĘP

 1. Serwis www.faunari.com służy do zamieszczania Ogłoszeń będących zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży lub zamiany w zakresie hodowli zwierząt. Użytkownicy zamieszczają Ogłoszenia w zakresie sprzedaży/zamiany zwierząt, reprodukcji zwierząt, akcesoriów zoologicznych, atestowanej żywności dla zwierząt.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Serwisu www.faunari.com reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 3. Serwis www.faunari.com nie może być wykorzystywany przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania spamu oraz innych działań prawnie zabronionych.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 2 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.faunari.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń

Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu loginu i hasła

Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Serwis pod własną nazwą zbiór zasobów,
w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego ofertach zamieszczonych
w Serwisie

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która spełniła warunki niniejszego Regulaminu i dokonała rejestracji w Serwisie poprzez zdefiniowanie swojego loginu i hasła. Za Użytkownika nie są uznawani przedsiębiorcy, w tym spółki osobowe i kapitałowe, a także osoby fizyczne, które za pośrednictwem Serwisu chcą przekazywać informacje o swojej działalności potencjalnym Klientom.

Towar – zwierzę, rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem oferty

Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży bądź zamiany na warunkach określonych przez Użytkownika,
w szczególności zawierające opis i cenę Towaru, a także dane kontaktowe Użytkownika, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie,

Właściciel Serwisu – Mariusz Kucharczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Kucharczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą we Wrocławiu (51-692) przy ul. Jana Szanieckiego 48a/5, NIP 995 007 33 20, REGON 321573316, adres mailowy: biuro@faunari.com

Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika, sposób i warunki działania Serwisu

Polityka prywatności – dokument informujący Użytkownika o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach Serwisu znajdujący się pod adresem: https://faunari.com/polityka-prywatnosci/

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu niezbędne jest dokonanie Rejestracji Konta oraz Logowanie.
 2. Użytkownik dokonuje Rejestracji Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu i podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Ponadto Użytkownik dokonuje definicji swojego loginu i hasła, za pomocą, których będzie logował się do Konta. Po dokonaniu poprawnej Rejestracji system Serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawiera dane o sposobie aktywacji Konta.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła.
 5. Utworzenie Konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w przedmiocie świadczenia usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika dostępne jest dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. Użytkownik Internetu wypełniając formularz kontaktowy i przesyłając go do Użytkownika akceptuje Regulamin serwisu www.faunari.com oraz wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w wiadomości danych osobowych przez Użytkownika, Serwis oraz Właściciela Serwisu zgodnie z Polityką prywatności.
 7. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie w Serwisie jednocześnie wyraża zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia, w tym zdjęć umieszczonych w Ogłoszeniu, w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram.

§ 4 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Właściciel Serwisu oraz Serwis umożliwiają Użytkownikowi zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, dokonywanie zmian w Ogłoszeniu, dokonywanie aktualizacji danych Użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązany jest do udostępniania Serwisu wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Właściciel Serwisu jest uprawniony do czasowego wstrzymania świadczenia usług w celu aktualizacji Serwisu lub z przyczyn od niego niezależnych, co nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń.
 4. Właściciel Serwisu przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (RODO).

 

 1. Właściciel Serwisu, w celu zwiększania świadomości prawnej Użytkowników, ma prawo zamieścić w ramach Serwisu notę prawną z informacjami odnoszącymi się do ograniczeń prawnych w obrocie zwierzętami. Nota prawna ma charakter pomocniczy i nie stanowi wiążącej informacji o aktualnym stanie prawnym. Treść noty prawnej nie wpływa na zakres obowiązków Użytkowników, które wynikają z Regulaminu lub z przepisów powszechnie obowiązujących. Treść noty prawnej nie powoduje po stronie Właściciela Serwisu powstania jakichkolwiek obowiązków ani odpowiedzialności przewidzianych przepisami prawa. Każdorazowo Użytkownik jest obowiązany stosować się do obowiązujących przepisów prawa, a w tym w zakresie obrotu zwierzętami, i w razie wątpliwości zobowiązany jest własnym staraniem ustalić, czy może zmieścić ogłoszenie dotyczące danego gatunku lub rodzaju zwierzęcia.

§ 5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym Użytkownikom. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Właściciela Serwisu o utracie hasła na rzecz osoby nieuprawnionej wysyłając na adres e-mail: biuro@faunari.com zawiadomienie zawierające dane osobowe Użytkownika, Login Użytkownika, datę ujawnienia utraty hasła.
 3. Użytkownik przy tworzeniu Konta i zamieszczaniu Ogłoszenia nie może używać tymczasowego adresu e-mail.
 4. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować swoje dane. Po dokonaniu Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych na Koncie, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

§ 6 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zamieszcza w Serwisie Ogłoszenie poprzez zalogowanie się i wypełnienie formularza dostępnego na stronach Serwisu. W formularzu Użytkownik wskazuje Kategorie ogłoszenia, Typ ogłoszenia, Tytuł ogłoszenia, Treść ogłoszenia, dodaje zdjęcia i określa czas emisji Ogłoszenia. Po wypełnieniu formularza Użytkownik dokonuje aktywacji Ogłoszenia.
 2. Treść ogłoszenia powinna zawierać: szczegółowy, dokładny opis Towaru, jego właściwości, cenę, dane kontaktowe Użytkownika tj. numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa 8 dni, 14 dni, 30 dni, 60 dni, 90 dni i 180 dni, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji.
 4. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć ogłoszenie oraz przedłużyć czas emisji Ogłoszenia.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Treść Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników i osób trzecich, w szczególności co do właściwości Towaru oraz danych adresowych Użytkownika. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony praw konsumentów.
 7. Użytkownik od momentu opublikowania Ogłoszenia jest związany jego treścią.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jego błędy lub niejasności oraz za zgodność Ogłoszenia z prawem.
 9. Właściciel Serwisu nie ingeruje w formę i treść Ogłoszenia Użytkownika. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, co nie stanowi w szczególności:
 1. wprowadzania Towaru do obrotu lub nabywania go,
 2. prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą Towaru,
 3. przywozu Towaru, umieszczania go na rynku ani wywozu do państw trzecich,
 4. przetrzymywania Towaru lub prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, posiadania, przewożenia, przetwórstwa, darowania ani dostarczania,
 5. hodowli, chwytania, zbierania, pozyskiwania lub utrzymywania zwierząt,
 6. sprowadzania Towaru z zagranicy,
 7. sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania Towaru podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania.
 1. Serwis daje Użytkownikowi możliwość wybrania i opłacenia opcji promowania zamieszczonego ogłoszenia. Dostępne płatne opcje to:
  – VIP 7 dni – wybranie i opłacenie tej opcji oznacza, że ogłoszenie zostanie zamieszczone na szczycie strony głównej serwisu przez okres 7 dni. Koszt tej opcji to 19 zł.
  – VIP 30 dni – wybranie i opłacenie tej opcji oznacza, że ogłoszenie zostanie zamieszczone na szczycie strony głównej serwisu przez okres 30 dni. Koszt tej opcji to 29 zł.
  – Wyróżnienie 7 dni – wybranie i opłacenie tej opcji oznacza, że ogłoszenie będzie wyświetlać się jako wyróżnione na górze listy ofert w danej kategorii przez okres 7 dni. Koszt tej opcji to 1,99 zł.
  – Wyróżnienie 30 dni – wybranie i opłacenie tej opcji oznacza, że ogłoszenie będzie wyświetlać się jako wyróżnione na górze listy ofert w danej kategorii przez okres 30 dni. Koszt tej opcji to 3,99 zł.
 2. Płatność za usługi wymienione w §2, pkt. 5 odbywa się za pośrednictwem systemu płatności internetowych Tpay.com lub PayPall. Po wybraniu sposobu płatności Użytkownik zostaje przeniesiony do strony płatności. Usługa zostaje włączona w momencie uiszczenia należności przez Użytkownika.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Serwisu, w szczególności dotyczy to skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu usług internetowych.
 2. Właściciel Serwisu ani Serwis nie pośredniczą w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem, a osobami trzecimi.
 3. Właściciel Serwisu ani Serwis nie świadczą działalności agencyjnej.
 4. Właściciel Serwisu ani Serwis nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.
 5. Właściciel Serwisu ani Serwis nie są stronami umów zawartych przez Użytkowników i nie gwarantują, że Użytkownik jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Właściciel Serwisu nie podnosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia umieszczonej przez Użytkownika, jakość i legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z osobami trzecimi związanej z Ogłoszeniem, a także realizację obowiązków Użytkownika wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika loginu i hasła.
 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, a wynikającym z podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych w Ogłoszeniu i podczas rejestracji Konta.
 10. W przypadku, gdy zamieszczone przez Użytkownika Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, przekazuje dane osobowe osób trzecich, zawiera sformułowania wulgarne lub obraźliwe, zmierza do celowego poniżenia, znieważenia, zniesławienia lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Instytucji, innych Użytkowników, Właściciela Serwisu, Serwisu – Właściciel Serwisu ma prawo do zablokowania lub usunięcia Ogłoszenia. Uprawnienie powyższe nie oznacza zobowiązania Właściciela Serwisu do moderowania wpisów.
 11. Właściciel Serwisu ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik zachowuje się w sposób opisany w § 7 ust. 10.
 • 8 TOWARY ZAKAZANE

 

 1. Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu zamieszczać Ogłoszeń naruszających przepisy powszechnie obowiązujące lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a  w szczególności dotyczących:
 1. sprzedaży/zamiany leków, sprzedaży/zamiany gatunków zwierząt, których hodowla w Polsce jest zabroniona przepisami prawa.
 2. sprzedaży/zamiany zwierząt z niezarejestrowanych hodowli, bez wymaganej przepisami prawa dokumentacji identyfikacyjnej, hodowlanej, weterynaryjnej.
 3. sprzedaży/zamiany żywności bez właściwych atestów, nieopakowanej.
 4. sprzedaży żywności nie zawierającej na swoim opakowaniu szczegółowych informacji wymaganych przepisami prawa w szczególności: nazwy żywności, daty przydatności do spożycia, wagi netto produktu, składu surowcowego produktu, warunków przechowywania, kraju i miejsca pochodzenia.
 1. Towary o których mowa w § 8 ust. 1, 2 i 3 nie mogą być oferowane wraz z Towarem jako bezpłatny dodatek tzw. gratis.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Jeżeli Użytkownik uzna, że usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Właściciela Serwisu bądź są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik reklamacje składa w formie pisemnej na adres Właściciela Serwisu tj. Mariusz Kucharczak 51-692 Wrocław ul. Jana Szanieckiego 48a/5 lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@faunari.com
 3. Właściciel Serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres lub elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy lub telefonicznie na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 4. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, Login w Serwisie, adres do korespondencji, adres e-mailowy, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji, żądany przez Użytkownika sposób rozstrzygnięcia Reklamacji.
 6. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Właściciela Serwisu, który rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłużenie rozpatrzenia Reklamacji pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie jego zakończenia.
 7. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy w jakiej została Reklamacja złożona lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją w tym zakresie.
 8. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, Użytkownik może zwrócić się do Właściciela Serwisu o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Właściwym prawem dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych na podstawie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. szelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A).
 3. Informacje dotyczące trybu i przebiegu pozasądowego rozstrzygania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub www.ec.europa.eu/consumers/odr/ (ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów).
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Serwisu i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. Zmiana Regulaminu może być podstawą wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Użytkownika oraz żądania usunięcia Konta.
 4. O zmianie Regulaminu Właściciel Serwisu zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz informując elektronicznie na e-mail zarejestrowanych użytkowników.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniem 08.06.2019r.